2020-02-11

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej „RODO”), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego informuje:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie z siedzibą przy ul. Sempołowskiej 3, 27-500 Opatów, tel. 15 8682035, e-mail: psse.opatow@pis.gov.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych jest:
  Pani Anna Gniaź. Przyjmowanie interesantów: w dniach i godzinach pracy jednostki, pokój nr 9 (II piętro) lub pod nr tel.: 15 8682149 i adresem e-mail: iod@psseopatow.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przetwarzane są w następujących celach:
 •  realizacji zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 59) - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • ustalania i dochodzenia należności budżetowymi ustalanych na podstawie art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1252), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900), ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869), ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019r., poz. 1438) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • prowadzenia postępowań w sprawach o ukaranie (w tym nakładania grzywien w drodze mandatu) na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz prowadzenia dochodzeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego w sprawach, gdzie takie kompetencje przyznano organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • prowadzenia postępowań w zakresie rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jako pracodawcy, jak i realizacji uprawnień pracowników Administratora (art. 22 Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • realizacji umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym, których PSSE w Opatowie jest stroną i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO.
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane lub mogą mieć do nich dostęp następujący odbiorcy:
 • inne organy administracyjne, nadzorujące, sądy i organy ochrony prawa – jeżeli na mocy przepisów szczególnych Administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te uprawnione są do żądania udostępnienia takich danych;
 • inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania;
 • dostawcy usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (np. dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy specjalistycznego oprogramowania komputerowego, dostawcy usług pocztowych i kurierskich).

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały zebrane, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553).
 2. Administrator informuje, iż osobie, której dane dotyczą przysługują prawa:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych, wnioskowania o ich sprostowanie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wnioskowanie o ich przeniesienie a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą - podanie danych osobowych jest określone wymogiem ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Dz.U. z 2019 r. poz. 59.
 2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą poddane profilowaniu (zgodnie z art. 22 RODO).
 3. W przypadku pytań dotyczących przetwarzanych Państwa danych osobowych prosimy o kontakt Inspektorem Ochrony Danych PSSE w Opatowie.
 4. Informuje również o możliwości okresowej aktualizacji niniejszego dokumentu zgodnie z obowiązującym prawem.
 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się